نمایش 1–50 از 126 نتیجه

ترانزیستور

ترانزیستور (Transistor) A684

موجود در انبار

45,000 تومان
کد محصول: ترانزیستور (Transistor) A684
وزن 5 کیلوگرم
ابعاد 6 × 4 × 10 سانتیمتر

ترانزیستور (TRANSISTOR) G80N60 UFD

موجود در انبار

190,000 تومان
کد محصول: ترانزیستور (TRANSISTOR) G80N60 UFD
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 15 × 5 × 37 سانتیمتر

ترانزیستور BC108

موجود در انبار

40,000 تومان
کد محصول: ترانزیستور BC108
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 30 × 5 سانتیمتر

ترانزیستور BC108 (فلزی)

موجود در انبار

50,000 تومان
کد محصول: ترانزیستور BC108 (فلزی)
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 30 × 6 سانتیمتر

ترانزیستور BU406

موجود در انبار

46,000 تومان
کد محصول: ترانزیستور BU406
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 35 × 15 × 5 سانتیمتر

ماسفت 8205A

اتمام موجودی

25,000 تومان
کد محصول: ماسفت 8205A
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 15 × 10 × 5 سانتیمتر

ماسفت IRF7805 SMD

موجود در انبار

120,000 تومان
کد محصول: ماسفت IRF7805 SMD
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 15 × 12 × 4 سانتیمتر

ماسفت LTH9 (SMD)

اتمام موجودی

تومان
کد محصول: ماسفت LTH9 (SMD)
وزن 5 کیلوگرم
ابعاد 10 × 10 × 5 سانتیمتر

ماسفت SSP20N60C3

موجود در انبار

65,000 تومان
کد محصول: ماسفت SSP20N60C3
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 30 × 12 × 5 سانتیمتر

ترانزیستور 2N1489

موجود در انبار

190,000 تومان
کد محصول: ترانزیستور 2N1489
وزن 50 کیلوگرم
ابعاد 35 × 25 × 20 سانتیمتر

ترانزیستور 2N3553

موجود در انبار

80,000 تومان
کد محصول: ترانزیستور 2N3553
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 30 × 10 سانتیمتر

ترانزیستور 2N4094

موجود در انبار

150,000 تومان
کد محصول: ترانزیستور 2N4094
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 30 × 10 سانتیمتر

ترانزیستور (Transistor) ماسفت 2SK2082

موجود در انبار

90,000 تومان
کد محصول: ترانزیستور (Transistor) ماسفت 2SK2082
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 35 × 16 × 5 سانتیمتر

ترانزیستور 2SC3150

موجود در انبار

45,000 تومان
کد محصول: ترانزیستور 2SC3150
وزن 10 کیلوگرم

ترانزیستور CSA970

موجود در انبار

8,500 تومان
کد محصول: ترانزیستور CSA970
وزن 5 کیلوگرم

IGBT G40N60

موجود در انبار

180,000 تومان
کد محصول: IGBT G40N60
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 35 × 15 × 6 سانتیمتر

ترانزیستور ماسفت IRF540N

موجود در انبار

50,000 تومان
کد محصول: ترانزیستور ماسفت IRF540N
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 28 × 12 × 4 سانتیمتر

SKiiP 12NAB065V1 IGBT

موجود در انبار

3,500,000 تومان
کد محصول: SKiiP 12NAB065V1 IGBT
وزن 100 کیلوگرم
ابعاد 40 × 40 × 20 سانتیمتر

آی جی بی تی 2N6027

موجود در انبار

55,000 تومان
کد محصول: آی جی بی تی 2N6027
وزن 8 کیلوگرم
ابعاد 20 × 5 × 6 سانتیمتر

آی جی بی تی 40N120FL

اتمام موجودی

200,000 تومان
کد محصول: آی جی بی تی 40N120FL
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 30 × 15 × 6 سانتیمتر

آی جی بی تی FS30R06XL4

اتمام موجودی

2,500,000 تومان
کد محصول: آی جی بی تی FS30R06XL4
وزن 100 کیلوگرم
ابعاد 60 × 50 × 40 سانتیمتر

آی جی بی تی G4PC40F

موجود در انبار

158,000 تومان
کد محصول: آی جی بی تی G4PC40F
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 35 × 18 × 5 سانتیمتر

IGBT G80N60

موجود در انبار

222,000 تومان
کد محصول: IGBT G80N60
وزن 25 کیلوگرم
ابعاد 25 × 15 × 6 سانتیمتر

آی جی بی تی GW19NC60HD

موجود در انبار

250,000 تومان
کد محصول: آی جی بی تی GW19NC60HD
وزن 30 کیلوگرم
ابعاد 25 × 15 × 6 سانتیمتر

آی جی بی تی GW20NC60

موجود در انبار

195,000 تومان
کد محصول: آی جی بی تی GW20NC60
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 30 × 15 × 5 سانتیمتر

آی جی بی تی K30N60HS

موجود در انبار

360,000 تومان
کد محصول: آی جی بی تی K30N60HS
وزن 25 کیلوگرم
ابعاد 25 × 15 × 6 سانتیمتر

آی جی بی تی MG25Q6ES1T

موجود در انبار

3,500,000 تومان
کد محصول: آی جی بی تی MG25Q6ES1T
وزن 500 کیلوگرم
ابعاد 100 × 70 × 30 سانتیمتر

آیی جی بی تی GT60M303

موجود در انبار

210,000 تومان
کد محصول: ایی جی بی تی GT60M303
وزن 30 کیلوگرم
ابعاد 35 × 20 × 6 سانتیمتر

ترانزیستور 13001

موجود در انبار

15,000 تومان
کد محصول: ترانزیستور 13001
وزن 5 کیلوگرم
ابعاد 20 × 5 × 6 سانتیمتر

ترانزیستور 1803DFX

موجود در انبار

75,000 تومان
کد محصول: ترانزیستور 1803DFX
وزن 25 کیلوگرم
ابعاد 25 × 15 × 5 سانتیمتر

ترانزیستور 2N3055I

موجود در انبار

120,000 تومان
کد محصول: ترانزیستور 2N3055I
وزن 35 کیلوگرم
ابعاد 45 × 40 × 30 سانتیمتر

ترانزیستور 2N3906

موجود در انبار

15,000 تومان
کد محصول: ترانزیستور 2N3906
وزن 5 کیلوگرم
ابعاد 20 × 5 × 6 سانتیمتر

ترانزیستور 2N4403

موجود در انبار

17,000 تومان
کد محصول: ترانزیستور 2N4403
وزن 5 کیلوگرم
ابعاد 20 × 5 × 6 سانتیمتر

ترانزیستور 2SA101

اتمام موجودی

56,000 تومان
کد محصول: ترانزیستور 2SA101
وزن 5 کیلوگرم
ابعاد 25 × 6 سانتیمتر

ترانزیستور 2SC929

موجود در انبار

15,000 تومان
کد محصول: ترانزیستور 2SC929
وزن 5 کیلوگرم
ابعاد 20 × 5 × 6 سانتیمتر

ترانزیستور 2T312B

موجود در انبار

151,000 تومان
کد محصول: ترانزیستور 2T312B
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 20 × 6 سانتیمتر

ترانزیستور 40TPS12A

موجود در انبار

120,000 تومان
کد محصول: ترانزیستور 40TPS12A
وزن 30 کیلوگرم
ابعاد 35 × 20 × 6 سانتیمتر

ترانزیستور A1298 (COED SMD IY)

موجود در انبار

40,000 تومان
کد محصول: ترانزیستور A1298 (COED SMD IY)
وزن 5 کیلوگرم
ابعاد 7 × 6 × 5 سانتیمتر

ترانزیستور A1357

موجود در انبار

80,000 تومان
کد محصول: ترانزیستور A1357
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 25 × 12 × 5 سانتیمتر

ترانزیستور A733

موجود در انبار

5,000 تومان
کد محصول: ترانزیستور A733
وزن 5 کیلوگرم
ابعاد 20 × 6 × 5 سانتیمتر

ترانزیستور AC127

موجود در انبار

70,000 تومان
کد محصول: ترانزیستور AC127
وزن 5 کیلوگرم
ابعاد 20 × 6 سانتیمتر

ترانزیستور (2SB926 (B926

موجود در انبار

40,000 تومان
کد محصول: ترانزیستور B926
وزن 3 کیلوگرم
ابعاد 30 × 6 × 5 سانتیمتر

ترانزیستور BC160

موجود در انبار

4,000 تومان
کد محصول: ترانزیستور BC160
وزن 5 کیلوگرم
ابعاد 30 × 6 × 5 سانتیمتر