در حال نمایش 21 نتیجه

اپتوکوپلر / اپتوکانتر

اپتوکوپلر CNY17-4

موجود در انبار

40,000 تومان
کد محصول: اپتوکوپلر CNY17-4
وزن 5 کیلوگرم
ابعاد 12 × 8 × 5 سانتیمتر

اپتو کوپلر (Optocopler) PS2044

اتمام موجودی

70,000 تومان
کد محصول: اپتو کوپلر PS2044
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 15 × 12 × 10 سانتیمتر

اپتوکوپلر (Optocopler) 4N25

موجود در انبار

80,000 تومان
کد محصول: اپتوکوپلر 4N25
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 15 × 15 × 10 سانتیمتر

اپتوکوپلر 4N35 (Optocopler) (SMD)

موجود در انبار

110,000 تومان
کد محصول: اپتوکوپلر 4N35 (SMD)
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 15 × 15 × 6 سانتیمتر

اپتوکوپلر (Optocopler) 6N135

موجود در انبار

65,000 تومان
کد محصول: اپتوکوپلر 6N135
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 15 × 15 × 10 سانتیمتر

اپتوکوپلر (Optocopler) A-J314

اتمام موجودی

125,000 تومان
کد محصول: اپتوکوپلر A-J314
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 15 × 15 × 10 سانتیمتر

اپتوکوپلر (Optocopler) A3020V

موجود در انبار

150,000 تومان
کد محصول: اپتوکوپلر A3020V
وزن 5 کیلوگرم
ابعاد 15 × 12 × 5 سانتیمتر

اپتوکوپلر (Optocopler) A3120

موجود در انبار

130,000 تومان
کد محصول: اپتوکوپلر A3120
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 15 × 15 × 10 سانتیمتر

اپتوکوپلر (Optocopler) A4504

موجود در انبار

150,000 تومان
کد محصول: اپتوکوپلر A4504
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 15 × 15 × 6 سانتیمتر

اپتوکوپلر (Optocopler) CNY17F-3

موجود در انبار

75,000 تومان
کد محصول: اپتوکوپلر CNY17F-3
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 15 × 15 × 10 سانتیمتر

اپتوکوپلر (Optocopler) H11L1

موجود در انبار

75,000 تومان
کد محصول: اپتوکوپلر H11L1
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 15 × 15 × 10 سانتیمتر

اپتوکوپلر (Optocopler) HCPL4505

موجود در انبار

75,000 تومان
کد محصول: اپتوکوپلر HCPL4505
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 15 × 15 × 6 سانتیمتر

اپتوکوپلر (Optocopler) HCPL7840

موجود در انبار

100,000 تومان
کد محصول: اپتوکوپلر HCPL7840
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 15 × 15 × 10 سانتیمتر

اپتوکوپلر (Optocopler) J312

موجود در انبار

140,000 تومان
کد محصول: اپتوکوپلر J312
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 15 × 15 × 10 سانتیمتر

اپتوکوپلر (Optocopler) MOC3023

موجود در انبار

65,000 تومان
کد محصول: اپتوکوپلر MOC3023
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 15 × 12 × 10 سانتیمتر

اپتوکوپلر (Optocopler) P181

موجود در انبار

30,000 تومان
کد محصول: اپتوکوپلر P181
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 10 × 15 × 10 سانتیمتر

اپتوکوپلر (Optocopler)P521

موجود در انبار

35,000 تومان
کد محصول: اپتوکوپلر P521
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 8 × 15 × 10 سانتیمتر

اپتوکوپلر PS2514 (Optocopler) (SMD)

موجود در انبار

35,000 تومان
کد محصول: اپتوکوپلر PS2514 (SMD)
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 10 × 15 × 10 سانتیمتر

اپتوکوپلر (Optocopler) TLP250

موجود در انبار

75,000 تومان
کد محصول: اپتوکوپلر TLP250
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 15 × 15 × 10 سانتیمتر

اپتوکوپلر (Optocopler) TLP626-2

موجود در انبار

71,000 تومان
کد محصول: اپتوکوپلر TLP626-2
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 15 × 12 × 10 سانتیمتر