در حال نمایش 48 نتیجه

رگولاتور ولتاژ و سوئیچینگ

پاور سوئیچ F6653

اتمام موجودی

185,000 تومان
کد محصول: پاور سوئیچ F6653
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 25 × 17 × 6 سانتیمتر

سوئیچینگ رگلاتور TDA4863-2 SMD

موجود در انبار

150,000 تومان
کد محصول: سوئیچینگ رگلاتور TDA4863-2 SMD
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 15 × 15 × 4 سانتیمتر

رگلاتور TMG0165

موجود در انبار

100,000 تومان
کد محصول: رگلاتور TMG0165
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 15 × 12 × 10 سانتیمتر

سوئیچینگ رگلاتور C494GS

موجود در انبار

130,000 تومان
کد محصول: سوئیچینگ رگلاتور C494GS
وزن 10 کیلوگرم

آی سی پی دبلو ام TOP210PFI

موجود در انبار

75,000 تومان
کد محصول: آی سی پی دبلو ام TOP210PFI
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 15 × 12 × 10 سانتیمتر

آی سی دی سی تو دی سی FSL136MR

موجود در انبار

120,000 تومان
کد محصول: آی سی دی سی تو دی سی FSL136MR
وزن 5 کیلوگرم
ابعاد 12 × 12 × 10 سانتیمتر

آی سی رگلاتور 78L12

موجود در انبار

20,000 تومان
کد محصول: آی سی رگلاتور 78L12
وزن 5 کیلوگرم
ابعاد 20 × 5 × 6 سانتیمتر

آی سی رگلاتور KA7500B

موجود در انبار

90,000 تومان
کد محصول: آی سی رگلاتور KA7500B
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 25 × 12 × 10 سانتیمتر

آی سی رگلاتور STR50103

موجود در انبار

190,000 تومان
کد محصول: آی سی رگلاتور STR50103
وزن 25 کیلوگرم
ابعاد 30 × 15 × 5 سانتیمتر

آی سی رگلاتور TOP244YN

موجود در انبار

115,000 تومان
کد محصول: آی سی رگلاتور TOP244YN
وزن 30 کیلوگرم
ابعاد 25 × 15 × 10 سانتیمتر

آی سی رگلاتور UC2842B

موجود در انبار

120,000 تومان
کد محصول: آی سی رگلاتور UC2842B
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 15 × 12 × 10 سانتیمتر

آی سی رگلاتور UC3843B

موجود در انبار

85,000 تومان
کد محصول: آی سی رگلاتور UC3843B
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 12 × 15 × 10 سانتیمتر

آی سی سوئیچ MAX 4644 (CODE SMD : AAHQ)

اتمام موجودی

50,000 تومان
کد محصول: آی سی سوئیچ MAX 4644 (CODE SMD : AAHQ)
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 15 × 12 × 6 سانتیمتر

آی سی سوئیچ TPS2033

اتمام موجودی

55,000 تومان
کد محصول: آی سی سوئیچ TPS2033
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 15 × 12 × 6 سانتیمتر

آی سی سوئیچینگ TS4140 (SMD)

موجود در انبار

50,000 تومان
کد محصول: آی سی سوئیچینگ TS4140 (SMD)
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 10 × 8 × 6 سانتیمتر

ای سی رگلاتور LM3480IM3-12 (CODE SMD : LOC)

موجود در انبار

40,000 تومان
کد محصول: ای سی رگلاتور LM3480IM3-12 (CODE SMD : LOC)
وزن 1 کیلوگرم
ابعاد 50 × 50 × 4 سانتیمتر

ای سی رگلاتور LM3480IM3-15 (CODE SMD : LOD)

موجود در انبار

50,000 تومان
کد محصول: ای سی رگلاتور LM3480IM3-15 (CODE SMD : LOD)
وزن 1 کیلوگرم
ابعاد 20 × 20 × 10 سانتیمتر

ای سی رگلاتور LM3485 (S29B) (SMD)

موجود در انبار

150,000 تومان
کد محصول: ای سی رگلاتور LM3485 (S29B) (SMD)
وزن 5 کیلوگرم
ابعاد 10 × 15 × 5 سانتیمتر

ای سی رگلاتور LM78H15K

موجود در انبار

300,000 تومان
کد محصول: ای سی رگلاتور LM78H15K
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 50 × 40 × 40 سانتیمتر

ای سی رگلاتور UC3845B

موجود در انبار

20,000 تومان
کد محصول: ای سی رگلاتور UC3845B
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 15 × 10 × 12 سانتیمتر

ای سی رگلاتورLM317T

موجود در انبار

90,000 تومان
کد محصول: ای سی رگلاتورLM317T
وزن 50 کیلوگرم
ابعاد 30 × 12 × 5 سانتیمتر

آی سی رگلاتورLM7824M (SMD Narrow)

موجود در انبار

150,000 تومان
کد محصول: آی سی رگلاتورLM7824M (SMD Narrow)
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 20 × 15 × 5 سانتیمتر

پاور سوئیچ 1M0565R

اتمام موجودی

150,000 تومان
کد محصول: پاور سوئیچ 1M0565R
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 25 × 15 × 6 سانتیمتر

رگلاتور 78L09

موجود در انبار

25,000 تومان
کد محصول: رگلاتور 78L09
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 20 × 5 × 6 سانتیمتر

رگلاتور AP7173

موجود در انبار

75,000 تومان
کد محصول: رگلاتور AP7173
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 15 × 15 × 5 سانتیمتر

رگلاتور L296

موجود در انبار

150,000 تومان
کد محصول: رگلاتور L296
وزن 25 کیلوگرم
ابعاد 35 × 35 × 8 سانتیمتر

رگلاتور L7805CV

موجود در انبار

30,000 تومان
کد محصول: رگلاتور L7805CV
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 25 × 15 × 5 سانتیمتر

رگلاتور L7915CV

موجود در انبار

25,000 تومان
کد محصول: رگلاتور L7915CV
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 25 × 15 × 6 سانتیمتر

رگلاتور MC34163P

موجود در انبار

250,000 تومان
کد محصول: رگلاتور MC34163P
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 25 × 12 × 10 سانتیمتر

رگلاتور MC34063AP1

موجود در انبار

75,000 تومان
کد محصول: رگلاتور MC34063AP1
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 15 × 10 × 12 سانتیمتر

رگلاتور MC78M24C

موجود در انبار

45,000 تومان
کد محصول: رگلاتور MC78M24C
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 25 × 15 × 5 سانتیمتر

رگلاتور TL431A

موجود در انبار

25,000 تومان
کد محصول: رگلاتور TL431A
وزن 5 کیلوگرم
ابعاد 25 × 6 × 6 سانتیمتر

رگلاتور XC6206P302MR (CODE SMD : 65Z5)

موجود در انبار

30,000 تومان
کد محصول: رگلاتور XC6206P302MR (CODE SMD : 65Z5)
وزن 5 کیلوگرم
ابعاد 6 × 7 × 5 سانتیمتر

رگلاتور ولتاژ KIA78S05

موجود در انبار

40,000 تومان
کد محصول: رگلاتور ولتاژ KIA78S05
وزن 8 کیلوگرم
ابعاد 20 × 5 × 6 سانتیمتر

سوئیچینگ ICE2A265

موجود در انبار

95,000 تومان
کد محصول: سوئیچینگ 2A265
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 15 × 15 × 10 سانتیمتر

سوئیچینگ HCPL-T250 AT250

موجود در انبار

80,000 تومان
کد محصول: سوئیچینگ AT 250
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 10 × 15 × 15 سانتیمتر

سوئیچینگ LNK364PN

موجود در انبار

85,000 تومان
کد محصول: سوئیچینگ LNK364PN
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 15 × 12 × 10 سانتیمتر

سوئیچینگ SG3526N

موجود در انبار

150,000 تومان
کد محصول: سوئیچینگ SG3526N
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 25 × 15 × 10 سانتیمتر

سوئیچینگ TNY278PN

موجود در انبار

120,000 تومان
کد محصول: سوئیچینگ TNY278PN
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 15 × 12 × 10 سانتیمتر

مقایسه کننده ICE2A0565Z

موجود در انبار

72,000 تومان
کد محصول: مقایسه کننده ICE2A0565Z
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 15 × 12 × 10 سانتیمتر

ولتاژ دتکتور KIA7027AP

موجود در انبار

56,000 تومان
کد محصول: ولتاژ دتکتور KIA7027AP
وزن 5 کیلوگرم
ابعاد 20 × 5 × 6 سانتیمتر

ولتاژ دتکتور KIA7042

موجود در انبار

48,000 تومان
کد محصول: ولتاژ دتکتور KIA7042
وزن 5 کیلوگرم
ابعاد 20 × 5 × 6 سانتیمتر