در حال نمایش 28 نتیجه

CMOS سری 40

فلیپ فلاپ hef 4027

موجود در انبار

100,000 تومان
کد محصول: hef 4027
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 25 × 12 × 10 سانتیمتر

بافر MC14049U

موجود در انبار

95,000 تومان
کد محصول: بافر MC14049U
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 20 × 12 سانتیمتر

گیت نوور MC14077B

موجود در انبار

110,000 تومان
کد محصول: گیت نوور MC14077B
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 25 × 12 × 10 سانتیمتر

آی سی TC4528BP

موجود در انبار

25,000 تومان
کد محصول: آی سی TC4528BP
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 30 × 12 × 5 سانتیمتر

آی سی سیموس HCF4016BE

اتمام موجودی

65,000 تومان
کد محصول: آی سی سیموس HCF4016BE
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 25 × 12 × 10 سانتیمتر

آی سی سیموس CD4060BE

موجود در انبار

90,000 تومان
کد محصول: آی سی سیموس CD4060BE
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 25 × 12 × 10 سانتیمتر

آی سی سیموس CD4072BE

موجود در انبار

65,000 تومان
کد محصول: آی سی سیموس CD4072BE
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 25 × 12 × 10 سانتیمتر

آی سی سیموس CD4081BE

موجود در انبار

85,000 تومان
کد محصول: آی سی سیموس CD4081BE
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 25 × 10 × 12 سانتیمتر

آی سی سیموس CD4094BE

موجود در انبار

75,000 تومان
کد محصول: آی سی سیموس CD4094BE
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 25 × 12 × 10 سانتیمتر

آی سی سیموس HCF4017BE

موجود در انبار

65,000 تومان
کد محصول: آی سی سیموس HCF4017BE
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 25 × 10 × 12 سانتیمتر

آی سی سیموس HCF4052BE

موجود در انبار

55,000 تومان
کد محصول: آی سی سیموس HCF4052BE
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 25 × 10 × 12 سانتیمتر

آی سی سیموس HCF4060BE

موجود در انبار

71,000 تومان
کد محصول: آی سی سیموس HCF4060BE
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 25 × 10 × 12 سانتیمتر

آی سی سیموس HCF4098BE

موجود در انبار

70,000 تومان
کد محصول: آی سی سیموس HCF4098BE
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 25 × 12 × 10 سانتیمتر

آی سی سیموس HEF4011BP

موجود در انبار

74,000 تومان
کد محصول: آی سی سیموس HEF4011BP
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 25 × 12 × 10 سانتیمتر

آی سی سیموس HEF4023BP

موجود در انبار

75,000 تومان
کد محصول: آی سی سیموس HEF4023BP

آی سی سیموس HEF4070BT

موجود در انبار

85,000 تومان
کد محصول: آی سی سیموس HEF4070BT
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 20 × 12 × 5 سانتیمتر

آی سی سیموس HEF4072BP

موجود در انبار

47,000 تومان
کد محصول: آی سی سیموس HEF4072BP
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 25 × 10 × 12 سانتیمتر

آی سی سیموس HEF4093BP

موجود در انبار

82,000 تومان
کد محصول: آی سی سیموس HEF4093BP
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 25 × 12 × 10 سانتیمتر

آی سی سیموس HEF4093BT (SMD Narrow)

موجود در انبار

75,000 تومان
کد محصول: آی سی سیموس HEF4093BT (SMD Narrow)
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 20 × 12 × 5 سانتیمتر

آی سی سیموس MHF4030B

موجود در انبار

70,000 تومان
کد محصول: آی سی سیموس MHF4030B
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 25 × 10 × 12 سانتیمتر

آی سی سیموس SCL4000AE

موجود در انبار

25,000 تومان
کد محصول: آی سی سیموس SCL4000AE
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 25 × 12 × 10 سانتیمتر

آی سی سیموس TC4001BP

موجود در انبار

70,000 تومان
کد محصول: آی سی سیموس TC4001BP
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 25 × 12 × 10 سانتیمتر

آی سی سیموس TC4072BP

موجود در انبار

72,000 تومان
کد محصول: آی سی سیموس TC4072BP
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 25 × 10 × 12 سانتیمتر

آی سی سیموسHEF4046BP

موجود در انبار

75,000 تومان
کد محصول: آی سی سیموسHEF4046BP
وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 25 × 10 × 12 سانتیمتر

آی سی سیموسM4030BP

موجود در انبار

110,000 تومان
کد محصول: آی سی سیموسM4030BP
وزن 10 کیلوگرم
ابعاد 30 × 10 × 12 سانتیمتر

بافر HEF4049

موجود در انبار

85,000 تومان
کد محصول: بافر HEF4049
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 25 × 12 × 10 سانتیمتر

بافر HEF4050BT

موجود در انبار

85,000 تومان
کد محصول: بافر HEF4050BT
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 25 × 15 × 10 سانتیمتر

فلیپ فلاپ HEF4013

موجود در انبار

86,000 تومان
کد محصول: فلیپ فلاپ HEF4013
وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 20 × 15 × 5 سانتیمتر